Ubytovací řád apartmánů

 • Host apartmánů bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti.

 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního ceníku při příjezdu, nebo může být vyzván k zaplacení zálohy před příjezdem.

 • Záloha je vratná při zrušení rezervace do 14 dnů před datem příjezdu, v době kratší než 14 dní před datem příjezdu je majitel oprávněn účtovat storno poplatek, který bude stržen ze zálohy.

 • Storno podmínky: 

  • zrušení rezervace 14 a méně dnů před datem příjezdu 50% z celkové ceny

  • zrušení rezervace v průběhu 24 hodin před datem příjezdu 100% ceny

Zrušení rezervace je nutné provést ​na  e-mail: info@duotrebon.cz

Rozhodující pro zrušení rezervace je datum doručení, vrácení zálohy bude provedeno převodem na účet hosta do 30ti pracovních dnů.

 • V den nástupu se host může ubytovat od 15:00 do 19:00 hodin.
 • Při počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně nahlásit. Dojde-li k poškození apartmánu nebo jiného zařízení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahlásit a uhradit v plné výši.

 • Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal s provozovatelem nebo jeho zástupcem. Host se odhlásí a uvolní apartmán nejpozději do 11:00 hodin ráno v den ukončení pobytu. Pokud tak host neučiní, je provozovatel nebo jeho zástupce, oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu vystěhovat.

 • Do apartmánů je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám s infekčním onemocněním. Také je zakázáno vnášet do apartmánů omamné a psychotropní látky.

 • V apartmánu a ve všech prostorách budovy je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Porušení tohoto zákazu bude pokutováno částkou 2.000,- Kč a provozovatel nebo jeho zástupce má právo hosta bez náhrady ihned vystěhovat.

 • V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v apartmánu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách budovy a apartmánů.

 • Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí apartmánů,budovy a okolí.

 • V apartmánech a společných prostorách budovy nesmí host přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • Při odchodu z apartmánu je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají, uzavřít okna.

 • Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou. Zpravidla za ztrátu klíče bude hostovi účtováno 1500,- Kč.

 • Věci vnesené do apartmánů a odložené musejí být uloženy v místech tomu určených nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají. Provozovatel za tyto věci odpovídá v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem v platném znění.

 • Všichni hosté ubytovaní  jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel apartmánů nebo jeho zástupce právo ubytování ukončit ihned a bez náhrady.